Duane Howard 2022 #15G white car Hard Plastic Toy car